Algemene voorwaarden

Extra voorwaarden i.v.m corona

Op dit moment worden alle één op één lessen bij ons gegeven zoals je gewend bent met inachtneming van ruim 1,5m afstand tussen leerling en docent. De lesruimtes zijn voorzien van schermen waar de leerling achter dient te blijven en handalcohol waar voorafgaand aan de les handen mee ontsmet dienen te worden

Alleen de leerlingen mogen op dit moment in de lesruimtes, kijkers zijn zolang het coronavirus een risico vormt niet toegestaan.. Verder kan de wachtruimte niet gebruikt worden, omdat we de 1,5 meter afstand daar niet kunnen waarborgen. In het pand is voldoende wachtruimte beschikbaar.

Duolessen zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit in overleg met de docent door iedereen is goedgekeurd. In alle andere gevallen dient er naar een passende oplossing voor de duolessen gezocht te worden.

Wanneer je klachten hebt als hoesten, keelpijn, verkoudheid of koorts blijf je thuis en kun je een videoles aanvragen. De videolessen zijn voor ons het alternatief voor de normale lessen en gelden als volwaardige vervanging wanneer de les i.v.m corona niet live kan plaatsvinden. Uit ervaring is gebleken dat een videoles als tijdelijke oplossing heel erg goed werkt en daarom verwachten wij in deze tijd medewerking en begrip van de leerlingen.

Wanneer een van onze docenten door luchtwegklachten geen les kan verzorgen op locatie zullen we tijdelijk overstappen op videolessen totdat deze klachten over zijn of uit een test is gebleken dat de klachten niet door Covid-19 veroorzaakt worden.

Alle overige voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven. Verder hopen wij natuurlijk, net als iedereen, dat we de corona gerelateerde voorwaarden zo snel mogelijk los kunnen laten. We werken als school heel erg hard om alle lessen door te kunnen laten gaan en het risico op besmettingen binnen onze school zo klein mogelijk te houden.

Inschrijving

Indien u lessen wilt gaan volgen dient u zich in te schrijven via ons inschrijfformulier. Wanneer het formulier volledig is ingevuld, gaan wij hiermee akkoord en zullen wij deze zo snel mogelijk verwerken.

Betaling

Voor de betaling van het lesgeld ontvang u maandelijks een factuur. U betaalt de lessen vooruit. U betaalt gedurende tien maanden per jaar een vast bedrag per maand. Tijdens het schooljaar zijn er 38 lesmomenten (19 voor “om de week”-leerlingen). Het kan voorkomen dat het aantal lessen per maand wisselt i.v.m. schoolvakanties e.d. U betaalt voor het lidmaatschap en dus niet per les, de maandprijs is gebaseerd op het jaarbedrag en wordt in 10 termijnen gefactureerd. In de maanden juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd en ontvangt u geen factuur.

Indien u liever direct voor een langere periode vooruitbetaalt kan dit natuurlijk ook. Laat dit dan even aan ons weten, dan nemen we dit op in onze administratie.

Tarieven

De tarieven voor de lessen zijn op onze website te vinden. Deze zijn afhankelijk van de lesvorm, duur en -frequentie. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Een eventuele tariefwijziging wordt aan het begin van een lesjaar ingevoerd en voor de zomervakantie aangekondigd.

Lesvormen

U kiest zelf de gewenste lesvorm. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies hierover.

Voor duo-lessen dient u zich als duo aan te melden. Wij vormen doorgaans geen nieuwe duo’s. Een enkele keer komt het voor dat u op termijn advies van de docent krijgt om op te splitsen, mocht het verschil in niveau of interesse te ver uiteenlopen.

Voor zanglessen ‘om de week’ bieden wij slechts een beperkt aantal plekken aan. Deze vinden altijd aan het begin of aan het einde van een lesdag plaats. Alleen volwassenen kunnen gebruikmaken van deze ‘om de week’-zanglessen.

Voor leerlingen die moeilijk een vaste lestijd kunnen plannen (i.v.m. werk of reizen) of voor gevorderde leerlingen die af en toe een les willen kunnen volgen, bieden wij een 10-lessen kaart aan. Ook hiervoor hebben we slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze strippenkaart dient vooraf betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur van ons.

Jaarplanning

De jaarplanning is te allen tijde te raadplegen via onze website. Voor leerlingen die om de week les hebben hanteren we een A/B rooster. Dit is om te voorkomen dat leerlingen door de schoolvakanties een hele maand geen lessen hebben. Kijk voor aanvang van de lessen goed in de jaarplanning. Als je niet weet wanneer je volgende les is kun je het hier altijd vinden.

BTW

Leerlingen die ouder zijn dan 21 betalen 21% BTW over het lesgeld. Leerlingen onder de 21 zijn vrijgesteld van de BTW. Dit is wettelijk bepaald. De bedragen op de website zijn inclusief BTW.

Vakanties

Wij houden ons zoveel mogelijk aan het vakantierooster voor de middelbare scholen van regio Midden Nederland. Het vakantierooster is op de website te vinden onder het kopje planning.

Roostering en lesverzuim

In overleg met de leerling wordt een geschikte, vaste tijd in het rooster bepaald. Het rooster geldt in principe voor een heel lesjaar. Indien een lestijd door omstandigheden gewijzigd moet worden, dient u dit tijdig aan te geven zodat we u een geschikt alternatief kunnen bieden.

Indien u niet op een les aanwezig kunt zijn heeft u geen recht op een inhaalles of restitutie van het lesgeld. Indien u tijdig bij ons meldt dat u een les niet aanwezig kunt zijn, zullen wij ons best doen om deze les op een ander tijdstip in het rooster te laten plaatsvinden. Hieraan worden geen rechten verleend.

Indien u meer dan drie aaneengesloten lessen niet aanwezig kan zijn wegens ziekte of familieomstandigheden wordt het lesgeld in overleg gerestitueerd.

Vervangende docenten en uitval van lessen

Indien een docent niet op de lestijd aanwezig kan zijn, wordt er in principe gezorgd voor een vervangende docent zodat de lessen door kunnen gaan.

Wanneer door ziekte van een docent, of een andere omstandigheid de les niet door kan gaan, wordt de les zo spoedig mogelijk ingehaald. Samen met de leerling wordt een geschikt tijdstip bepaald. Wanneer er meer dan twee lessen achter elkaar uitvallen, zal het lesgeld van de betreffende lessen worden gerestitueerd.

Uitschrijving en opzegtermijn

Indien u zich wenst uit te schrijven, dient u dat schriftelijk bij ons te melden via ons e-mailadres: info@vocalfactory.nl. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en start in de maand opvolgend op de maand waarin u heeft opgezegd. Dit houdt in dat de leerling naast de lopende maand nog 1 maand lesgeld verschuldigd is. Indien u na 1 april opzegt betaalt u de lessen tot het einde van het schooljaar (dus t/m juni).